Onze algemene voorwaarden


1 Algemeen

1.1
Advocatenkantoor LIAUW is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt om de praktijk van advocatuur te beoefenen.

1.2
De bedingen in de algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor LIAUW, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Advocatenkantoor LIAUW werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor LIAUW van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor LIAUW aansprakelijk zou kunnen zijn.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door Advocatenkantoor Liauw, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. cliënt worden uitdrukkelijk geweigerd.

1.4
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever c.q. cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.5
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

2 Opdracht

2.1
Alle opdrachten aan Advocatenkantoor LIAUW worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Liauw. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Advocatenkantoor Liauw vrij te bepalen welke advocaat een opdracht uitvoert.

2.2
Advocatenkantoor LIAUW kan namens en voor rekening van de opdrachtgever c.q. cliënt bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen zoals (buitenlandse) advocaten, accountants/belastingadviseurs, schade experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners. Advocatenkantoor LIAUW zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk voorafgaand overleg met de opdrachtgever voeren en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor LIAUW voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten en Advocatenkantoor Liauw is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever c.q. cliënt (mede) namens de opdrachtgever c.q. cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

2.3
Ieder der partijen kan de opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. De opdrachtgever c.q. cliënt is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van beëindiging van de verrichtte werkzaamheden.

2.4
De bemoeiingen van Advocatenkantoor Liauw inzake een verstrekte opdracht worden in ieder geval geacht te zijn geëindigd op de datum van verzending van de slotdeclaratie dan wel, bij gefinancierde rechtshulp, van de schriftelijke mededeling dat het dossier gesloten is.

3 Aansprakelijkheid

3.1
Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt na het verloop van vijf jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de bemoeiingen, zoals vermeld in artikel 2.6 van deze algemene voorwaarden, zijn geëindigd.

3.2
Advocatenkantoor LIAUW is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onregelmatigheden of onvolkomenheden in de door de opdrachtgever (cliënt) verstrekte gegevens.

3.3
Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor LIAUW is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en aanspraak geeft, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Een afschrift van onze beroepsaansprakelijkheidspolis ligt ter inzage op ons kantoor.

3.4
Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de onder punt 3.3. van deze algemene voorwaarden bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Liauw jegens de opdrachtgever c.q. cliënt beperkt tot het door Advocatenkantoor LIAUW in de betreffende zaak in rekening gebrachte ( en door de opdrachtgever c.q. cliënt voldane) honorarium, voorzover dit honorarium betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht, doch in elk geval met een maximum van EUR 7.500,-

3.5
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor LIAUW vervalt indien de opdrachtgever c.q. cliënt of derden niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever c.q. cliënt of derde bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de (eventuele) aansprakelijkheid leidt, Advocatenkantoor LIAUW, dan wel degene die voor Advocatenkantoor LIAUW werkzaam zijn of waren, schriftelijk en gemotiveerd aansprakelijk heeft gesteld.

3.6
Opdrachtgever c.q. cliënt is gehouden Advocatenkantoor LIAUW te vrijwaren voor alle aanspraken voor derden en de kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

3.7
Advocatenkantoor LIAUW is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever c.q. cliënt namens opdrachtgever c.q. cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. In geen geval zal Advocatenkantoor LIAUW gehouden zijn gerechtelijke maatregelen tegen deze derde te treffen, behoudens in het kader van een separaat aan te nemen opdracht tot dienstverlening tegen de gebruikelijke betalingscondities. Voorzover nodig en mogelijk zal Advocatenkantoor LIAUW tegen een redelijke vergoeding medewerking verlenen aan cessie van een mogelijke vordering jegens betreffende derde.

3.8
Advocatenkantoor LIAUW kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. Advocatenkantoor LIAUW is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie.
3.9
Advocatenkantoor LIAUW is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

3.10
Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van de door Advocatenkantoor LIAUW bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en andere kwaadaardige programmatuur.

3.11
Advocatenkantoor LIAUW is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet aflevering, onderschepping en / of manipulatie van audio en/of datatransmissie van telefoon, fax of e-mail.

3.12
Bij het gebruik van e-mail als communicatiemiddel rust op de opdrachtgever c.q. cliënt het risico dat de vertrouwelijkheid niet wordt gegarandeerd en dat deze niet-versleuteld wordt verzonden. Ook kunnen berichten mogelijk niet tijdig worden gelezen in verband met de techniek of de vele berichten die wij ontvangen. Bij verzending van een spoedeisend of belangrijk bericht of stukken waarin termijnen zijn vervat, dient u de tijdige ontvangst van de brief, e-mail of telefax ten allen tijde telefonisch te controleren, door contact op te nemen met de behandelend advocaat, tenzij de ontvangst u schriftelijk is bevestigd. Dit geldt ook indien u een succesvol ontvangstrapport van uw telefaxapparaat in bezit hebt. Het is immers mogelijk, ook al doet Advocatenkantoor Liauw/de behandelend advocaat zijn/haar best dit te voorkomen, dat mede door de techniek, interne postverwerking en veelvoud aan inkomende post, een bericht toch niet tijdig bij uw behandelend advocaat terecht komt. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten in verband met niet tijdig reageren op brieven of berichten of termijnen vervat in een bericht, waarvan de daadwerkelijke tijdige ontvangst door de behandelend advocaat u niet (bij voorkeur schriftelijk) is bevestigd.

3.13
In geval de opdrachtgever c.q. cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Advocatenkantoor LIAUW weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en / of kan zij deze opschorten of staken. Advocatenkantoor LIAUW is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van weigering, opschorting of staking van haar werkzaamheden. Zie ook de artikelen 4.9, 5.2 en 5.3 van deze algemene voorwaarden.

3.14
Advocatenkantoor Liauw is niet aansprakelijk voor de schade die samenhangt met het versturen van een belangrijk (e-mail) bericht door opdrachtgever c.q. cliënt zonder ommegaande controle van ontvangst en daadwerkelijke tijdige lezing door de behandelend advocaat als vermeld onder punt 3.9 van deze algemene voorwaarden.

4 Honorarium

4.1
Het basisuurtarief (te vermeerderen met BTW) wordt telkens per 1 januari van het desbetreffende jaar vastgesteld. Advocatenkantoor LIAUW houdt zich het recht voor haar uurtarieven aan te passen in verband met de (maatschappelijke) prijsontwikkelingen. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven in lopende opdrachten worden aangepast. De te wijzigen uurtarieven worden aan de opdrachtgever (cliënt) schriftelijk bekend gemaakt, dan wel worden deze bekend gemaakt via de website van Advocatenkantoor LIAUW. Indien het basisuurtarief per jaar met niet meer dan 10% wordt verhoogd, stemt de opdrachtgever c.q. cliënt met het basisuurtarief na aanpassing op voorhand in.
4.2
Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Advocatenkantoor LIAUW vastgestelde uurtarieven. Werkzaamheden worden in (vaste) eenheden van zes minuten gedeclareerd, ongeacht het aantal in de betreffende eenheid daadwerkelijk verbruikte minuten.
4.3
Indien het belang van de zaak, de draagkracht van de opdrachtgever c.q. cliënt danwel de mate van spoedeisendheid dat meebrengt kan, na voorafgaand overleg, een hoger danwel een lager basisuurtarief worden gehanteerd. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen Advocatenkantoor LIAUW en opdrachtgever c.q. cliënt. Bij gebreke van een schriftelijk overeenkomst waarin afwijkende afspraken omtrent het uurtarief zijn vervat, zullen werkzaamheden worden verricht tegen het alsdan geldende basisuurtarief.
4.4
De opdrachtgever c.q. cliënt is tevens het bedrag verschuldigd dat gemoeid is met verschotten (vergoeding van mogelijke kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, parkeergelden, taxatiekosten, kosten voor derden genoemd onder punt 2.2. van deze algemene voorwaarden) te vermeerderen met BTW voor zover toepasselijk. Naast een volledige vergoeding voor reistijd tegen het basisuurtarief danwel tegen het vooraf schriftelijk overeengekomen afwijkende uurtarief, zal een kilometervergoeding gelden van 80 eurocent, welk tarief eveneens jaarlijks kan worden aangepast als vermeld onder punt 4.1 van deze algemene voorwaarden.
4.5
Het basisuurtarief danwel tegen het vooraf schriftelijk overeengekomen afwijkende uurtarief zal worden vermeerderd met een niet nader te specificeren opslag terzake algemene kantoorkosten (zoals kosten voor porto-, telefoon-, fax, e-mail en kopieerkosten en dergelijke) forfaitair gesteld op een percentage van 6% van het in rekening gebrachte honorarium, een en ander vermeerderd met BTW voor zover toepasselijk. In deze opslag zijn niet inbegrepen, kosten als aangetekende brieven, koeriersdiensten en postverzending van meer dan kleine omvang.
4.6
Alle bedragen zijn exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen factureert Advocatenkantoor LIAUW in principe iedere maand.
4.7
Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, worden werkzaamheden slechts verricht op basis van een voorschot.
4.8
Het voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse declaraties. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.
4.9
Wanneer tussentijdse declaraties niet tijdig worden voldaan, kan het voorschot wel worden verrekend en schort de voor de opdrachtgever c.q. cliënt werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden op totdat opnieuw een voorschot is betaald.

5 Betaling van de declaraties

5.1
Betaling van de declaraties dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

5.2
Blijft betaling binnen 7 dagen uit, dan kan Advocatenkantoor LIAUW haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt) zonder nadere in gebreke stelling opschorten.

5.3
Blijft betaling, ondanks een aanmaning, uit zal de voor de opdrachtgever c.q. cliënt werkzame advocaat zijn/haar werkzaamheden beëindigen. Opdrachtgever c.q. cliënt zal daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

5.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever c.q. cliënt van rechtswege in verzuim en is hij/zij verschuldigd:
- een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de opdrachtgever c.q. cliënt een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de opdrachtgever c.q. cliënt de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW is verschuldigd.
- EUR 25,- aan administratiekosten voor de eerste herinnering. Dit geldt ook voor de eventuele aanmaning(en) die na de herinnering volg(t)(en).

5.5
Bij (buiten-)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever c.q. cliënt naast de hoofdsom en de vertragingsrente, per maand, 1% van het declaratiebedrag als boete rente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever c.q. cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

6 Opdrachtgevers c.q. clienten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand

6.1
Wanneer uw inkomen ligt onder de inkomens-en vermogensnorm die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt u (mogelijk) in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer u ervoor gekozen heeft van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zijn de onderhavige financiële voorwaarden op u van toepassing.

6.2
Wanneer Advocatenkantoor LIAUW voor u optreedt op basis van gefinancierde rechtsbijstand ( een zgn. toevoeging), wordt de eventueel aan u op te leggen eigen bijdrage en sommige (ook in geval van gefinancierde rechtsbijstand) door u te betalen kosten bij wijze van voorschot aan u in rekening gebracht. Voor wat betreft die declaraties zijn de onderhavige financiële voorwaarden van toepassing.

6.3
De overige punten van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand ( een zgn. toevoeging).

7 Derdengelden>

Derdengelden zijn gelden die de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Liauw ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt) van Advocatenkantoor LIAUW ontvangt. De rente die de stichting over de gelden ontvangt, komt, indien de gelden langer dan 14 dagen hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met de eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding (bewaarloon) ter grootte van een kwart procent van het betrokken bedrag berekend op jaarbasis.

8 Klachten / Geschillen

8.1
In geval van klachten over de wijze van behandeling van uw zaak geldt een interne klachtenregeling die tijdens het intakgesprek met u wordt besproken. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het Advocatenkantoor LIAUW t.a.v. de klachtenfunctionaris.

8.2
Advocatenkantoor LIAUW neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies kan worden gekozen.

8.3
Wanneer Advocatenkantoor LIAUW er niet in slaagt eventuele klachten over dienstverlening tot een oplossing te brengen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (www.geschillencommissie.nl).

8.4
De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging aan Advocatenkantoor LIAUW. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur wordt mede van toepassing geacht indien er vervolgopdrachten voortvloeien voor opdrachtgevers welke niet specifiek tot stand zijn gekomen door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging.

9 Archief

9.1
Afgesloten dossiers worden gearchiveerd en na ommekomst van een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van de slotdeclaratie althans te rekenen vanaf de datum waarop de schriftelijke mededeling dat het dossier is gesloten is verzonden, automatisch vernietigd. Voordat het dossier naar het archief gaat zendt Advocatenkantoor LIAUW de opdrachtgever alle originele processtukken. Voor het opvragen van dossiers uit het archief kan Advocatenkantoor LIAUW kosten in rekening brengen.

10 Rechts – en forumkeuze

10.1
Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor LIAUW en de opdrachtgever c.q. cliënt, alsmede degene die van haar diensten gebruik maakt, is Nederlands recht van toepassing.

10.2
Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

11 Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor LIAUW die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).

12 Afsluitende bepalingen


Indien een beding van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden. Het nietige beding zal worden omgezet in een wel geldig beding die wat betreft vorm en inhoud zoveel mogelijk bij het nietige beding aansluit.